לפגישת יעוץ עם ד"ר צבר

  צור קשר

  תקנון אתר ותנאי שימוש

  האתר הינו בבעלות חב' ג.ד. צבר ניהול ויזמות בע"מ (להלן: "החברה").

  כל זכויות היוצרים, זכויות הקניין הרוחני וזכויות אחרות מכל סוג שהוא הכלולים באתר זה, לרבות בשם האתר, בעיצוב, בלוגו, בדומיין, בתכנים הטקסטואליים, בתכנים הצילומיים, בתמונות, בגרפיקה, ביישומים, בקודי התוכנה הדרושים להפעלתו ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות באופן בלעדי לחברה.

  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תוכן באתר אינו מהווה כל הצהרה ו/או מצג ו/או הזמנה ו/או התחייבות ליצירת התקשרות בין החברה לבין כל צד שלישי ו/או לבין המשתמש ו/או מי מטעמו.

  המידע באתר אינו תחליף לייעוץ רפואי מקצועי

  התכנים המופיעים באתר לרבות שאלות ותשובות נועדו להתייחסות כללית בלבד על מנת להרחיב את הידע האישי של המשתמש טרם פנייתו לרופא, ואינם מהווים בשום אופן בין במישרין ובין בעקיפין, עצה רפואית, ו/או יעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או המלצה לטיפול ו/או תחליף לטיפול ו/או חוות דעת מקצועית, ו/או תחליף להתייעצות עם רופא. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תעשה על אחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.

  תנאי לקבלת כל טיפול המוצע באתר באזורי הגוף השונים, על המשתמש לעבור ייעוץ רפואי ובדיקת התאמה אצל רופא המורשה לבצע הטיפול.

  השימוש באתר

  תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר יחיד לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים ורבים.

  השימוש באתר www.dr-david.co.il ובתכנים המוצגים בו ו/או בעמודים הקשורים אליו ו/או בעמודי נחיתה  (להלן "האתר" ו/או "התוכן" בהתאמה) יעשה על ידך (להלן: "המשתמש" ו/או "המשתמשים") בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש דלהלן "התנאים".
  אנא קרא את התנאים בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים.

  התנאים יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה.

  השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם בהתאם להחלטות החברה. השימוש באתר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ובמידע המוצג בו, ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה ולא תהא למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מספקיה ו/או עובדיה ו/או לצד ג' בכל הקשור לאתר ובגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר.

  השימוש באתר ובתכניו הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש שישא  בסיכון המלא בכל הקשור אליהם.
  על המשתמש באתר ובתכניו לנהוג זהירות בהתאם למצבו הרפואי. היה ותנאי ממכלול התנאים בתקנון זה אינו מקובל על המשתמש, על המשתמש להימנע מהשימוש באתר ואין ולא תהיה לו כל טענה הקשורה אליו ו/או בגין השימוש בו. תקנון זה בלבד, מהווה את תנאי השימוש באתר זה והוא מהווה בין המשתמש לבין החברה הסכם לכל דבר ועניין.

  החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד לרכוש או לגוף ו/או הוצאה, בין אם בעקיפין בין אם במישרין, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בגין שימוש בתוכן האתר, בין אם כחומר מקצועי, בין אם כחומר שיווקי, בין אם כתוכן אחר ובין אם בגין קישורים שהוטמעו באתר

  המשתמש אינו רשאי להעתיק, ו/או לשכפל ו/או ליצור מחדש, ו/או לעשות שימוש לרבות שימוש מסחרי בתכני האתר ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.

  החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, לרבות תקנון זה, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. כמו כן החברה אינה מתחייבת לשמור גיבוי של תוכן האתר ועל כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. באחריות המשתמש להתעדכן בכל עת בנוסח העדכני של תקנון זה.

  האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש.

  התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.

  מעת לעת החברה ו/או מנהלי האתר מבצעים מעקב אחר פעילות הגולשים באתר.

  אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של החברה או כל חלק מהם ללא אישור מראש ובכתב של החברה.

  בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר, ניתן לפנות לחברה דרך עמוד יצירת קשר שבאתר.

  קישורים באתר

  הקישורים המופיעים באתר הינם בבחינת שירות למשתמש. לחברה ו/או למי מטעמה אין שליטה באתרי האינטרנט של צדדים שלישיים והיא איננה מפקחת עליהם.אין לראות בהפניות אלה משום יצירת התחייבות ו/או המלצה ו/או מצג מכל סוג שהוא בקשר לאתרים שאליהם בוצע הקישור. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדית והמוחלטת. אתרי אינטרנט אלה והמידע המופיע בהם אינם מתפרסמים על ידי החברה. כמו כן, אין בקישורים ובהפניות אלה כדי להעיד שאותם אתרי אינטרנט נבדקו ו/או נמצאו כשלמים, מהימנים, מדויקים או עדכניים, על ידי החברה. משתמש אשר יסתמך על קישורים אלה ועל המידע המופיע באתרי האינטרנט המקושרים מתוך האתר, עושה זאת על אחריותו בלבד והחברה לא תישא בשום פנים ואופן באחריות בקשר עם אתר שכזה לרבות כל נזק ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין, שעלולים להיגרם למשתמש ו/או לכל גורם בגין כל דרישה טענה ותביעה מטעם המשתמש ו/או אותו גורם.

  תכנים ותמונות המפורסמים באתר על ידי המשתמשים

  החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר, לרבות שאלות גולשים ותמונות המועלות על ידם, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרמנה לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו. השאלות והתמונות המצורפות לשאלות אלה, מתפרסמות באתר וחשופות לכלל הגולשים באינטרנט.

  מילוי פרטי משתמש באתר

  המשתמש מתחייב בזאת למלא פרטים מלאים ונכונים בלבד באתר ו/או בעמודים הקשורים בו לרבות מבצעים ו/או פעילויות של האתר.
  בעצם מילוי פרטי המשתמש באתר ו/או בעמודים הקשורים בו, מסכים ומאשר בזאת המשתמש לחברה ו/או למי מטעמה לפנות למשתמש, באמצעות דוא"ל ו/או באמצעים אחרים, ולהציע לו ו/או לשגר אליו חומרים פרסומיים הקשורים לפעילות האתר ו/או החברה, לרבות מבצעים ו/או פעילויות של האתר ו/או מוצרים ו/או שירותים ו/או וכל מידע אחר שהמשתמש עשוי למצוא בו ענין מכוח השימוש באתר. מובהר בזאת כי למשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה בקשר עם האמור. במידה וירצה המשתמש להיגרע מרשימת התפוצה של האתר ו/או ממאגר המידע של האתר או לעדכן פרטיו, יוכל לעשות זאת באמצעות הדואר האלקטרוני clinic@dr-david.co.il.

  קניין רוחני

  ​מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ: גרפי, טקסטואלי או מולטימדיה המצויים באתר, הנן של החברה.
  אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים המופיעים באתר בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

  תנאי שימוש במערכת שאלות ותשובות

  בהוסיפו שאלה או הודעה, הגולש מתחייב:
  א. שתוכן השאלה יהיה נקי מהשמצות, מהוצאת דיבה, מניסוחים שאינם ראויים, מפרסומות ומהתקפות אישיות.
  ב. שלא יהיה בשאלה משום עבירה על חוק כלשהו.

  אתר החברה ומנהליו, רשאים למחוק כל שאלה או הודעה שלא תעמוד בתנאים האלו, ואף לאסור על משתמש לכתוב באתר, לפי שיקול דעתם.

  הצהרות והתחייבויות הגולשים

  בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי החברה כי הוא בן 18 לפחות, או שהוא מתחת לגיל 18 ויידע את הוריו בדבר גלישתו באתר ו/או השארת פרטיו ו/או בדבר פרסום שאלותיו או תשובותיו במידה והוא משתמש במערכת שאלות ותשובות שבאתר, קיבל את הסכמתם לכך, וכי הן הגולש והן הוריו הסכימו לקבלת התנאים לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור לעיל.

  החברהו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לשימוש המשתמש באתר. המשתמש יישא לבדו בכל אחריות, לרבות אחריות לנזק באם יגרם כתוצאה משימוש באתר. המשתמש מסכים ומצהיר בזאת כי החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל שימוש, לרבות לכל נזק בגינו, במקרה של שימוש לרעה באתר העלול להיעשות על ידי צד שלישי, מבלי שלחברה ו/או מי מטעמה תהייה שליטה על כך.
  המשתמש מתחייב לפעול על פי תנאי האתר ולהימנע מכל חבלה ו/או שיבוש פעילותו של האתר בכל צורה שהיא.
  המשתמש מתחייב להימנע מכל מפגיעה בכל צורה שהיא במשתמשים אחרים באמצעות מכשיר סלולארי, מחשב או אמצעים אחרים, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין.
  מובהר בזאת כי אין לרשום באתר ו/או בעמודים הקשורים לאתר ו/או לשירותים המוצעים, משתמשים ללא ידיעתם או הסכמתם.
  המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה.

  מבצעים והטבות

  מעת לעת עורכת החברה באתר ו/או באמצעי תקשורת אחרים מבצעים ו/או מעניקה הטבות ו/או מתנות (להלן "המבצע"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי המבצע או חלקם ו/או לשנות את תנאי התקנון הקשורים בו בכל עת, להאריך ו/או לקצר את המבצע ו/או להפסיקו לאלתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם. מובהר בזאת כי המשתמש ו/או משתתף מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לשינוי תנאי המבצע, סיום המבצע או הפסקתו.

  על השימוש באתר ועל תקנון זה זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשרו לתקפותו/ פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה ובכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה, יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז תל-אביב בלבד.

  כאמור, השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לכל תנאי השימוש המופיעים לעיל.

  מטופלים לפני ואחרי
  לפני
  אחרי
  לפני
  אחרי
  צפה בגלריה המלאה